Konferencja końcowa projektu Leonardo da Vinci. Transfer Innowacji MAPCOM PDF Drukuj Email
środa, 10 listopada 2010 09:21

 

1. Konferencja końcowa projektu MAPCOM została zorganizowana przez Gdański Oddział TNOiK. Odbyła się w dniu 21 października 2010r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 101.
2. W konferencji wzięły udział 74 osoby:
A) Pracownicy Partnerów projektu, którzy go realizują:
- TNOiK Oddział w Gdańsku,
- ITEE PIB w Radomiu,
- ENAIP FVG w Udine, Włochy
- KC Handel w Ede, Holandia.
B) Przedstawiciele władz TNOiK O/Gdańsk;
C) Członkowie TNOiK i zaproszeni goście (przedstawiciele nauki i biznesu z regionu Pomorza oraz innych regionów Polski).
3. Przebieg konferencji:
A) Prof. dr hab. Bogdan Nogalski - Członek Prezydium Zarządu TNOiK O/Gdańsk zaprezentował wkład naukowy i dorobek Gdańskiego Oddziału TNOiK w innowacyjne rozwiązania w obszarze zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem projektu Mapcom.
B) W zastępstwie prof. dr hab. Henryka Bednarczyka, głos zabrał dr Zbigniew Kramek z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Przedstawił prezentację dot. innowacyjnych technologii i nowych kwalifikacji zawodowych w Europie.
C) Pan Gilberto Collinassi z ENAIP FVG przypomniał najważniejsze założenia modelu MAPCOM, szczególnie w kwestii przejrzystości kompetencji zawodowych. Przedstawił włoskie doświadczenia z rozwoju tego systemu w chwili obecnej. Władze regionu Friuli Venecia Giulia są zainteresowane wdrażaniem systemu opartego na idei Mapcomu i realizowanych jest kilka projektów w zakresie uczenia się przez całe życie oraz staży zawodowych, które wykorzystują elementy Mapcomu. Wyzwaniem stojącym przed modelem Mapcom jest powiązanie go z europejskimi systemami EQF i  ECVET.
D) Pani Monique Mol – reprezentująca KC Handel zaprezentowała założenia holenderskiego systemu edukacji zawodowej i pokazała rolę jej instytucji w kształtowaniu tego systemu (opiera się on na porozumieniu przedsiębiorstw, partnerów społecznych i instytucji szkoleniowych). Zaprezentowała też podobieństwa i różnice między systemem holenderskim i Mapcomem oraz pokazała możliwości adaptacji modelu Mapcom do istniejących rozwiązań.
E) Dr Ireneusz Woźniak z ITEE-PIB przedstawił sytuację w Polsce w zakresie prac dotyczących standardów kwalifikacji i odniósł ją do systemu Mapcom, przedstawiając punkty zbieżne i przedstawiając możliwości adaptacji elementów Mapcomu w polskim systemie edukacji i szkoleń zawodowych. W polskim skostniałym systemie potrzebne są zmiany, a model Mapcom mógłby być jednym z narzędzi pomagających w zreformowaniu systemu i dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy. Jako wartość dodaną projektu przedstawił program nauczania oraz przewodniki dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów w zakresie suchej zabudowy, które zostały opracowane po przetestowaniu modelu Mapcom w firmach sektora budowlanego.
F) Pan Lech Kunc z TNOiK O/Gdańsk - koordynator projektu - przypomniał skąd zainteresowanie modelem Mapcom. Polski system edukacji i szkoleń zawodowych, aby był bardziej efektywny powinien iść w kierunku kształcenia opartego na kompetencjach, a nie tylko na kwalifikacjach. Poinformował o rozpoczętych pracach związanych z opracowywaniem procesów pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, które mogą zostać w przyszłości wykorzystane do mapowania kompetencji pracowników służby zdrowia przy użyciu modelu Mapcom. Jest to również wartość dodana projektu.
G) Pani Marzena Olszewska-Fryc, zastępca naczelnej pielęgniarki UCK zaprezentowała szczegółowo jeden z opracowanych podprocesów procesu pracy w szpitalu, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z personelem pielęgniarskim. Jest to duży krok w przód w zakresie zarządzania szpitalem.
H) Pan Lech Kunc podsumowując konferencję przedstawił jeszcze raz istotę i zalety modelu Mapcom, przede wszystkim w zakresie przejrzystości kompetencji. Wskazał jednak na trudności w adaptacji rozwiązań przyjętych w modelu Mapcom do polskiego systemu edukacji i szkoleń zawodowych. Jedną z barier jest duża liczba interesariuszy zaangażowanych w rozwój tego systemu. Poinformował o przesłaniu wraz z ITEE-PIB pisma do władz centralnych odpowiedzialnych za reformę systemu edukacji zawodowej, w którym zwrócono uwagę na możliwość opracowania zbieżnego z EQF standardu klastrów kompetencji, jako kompetencji składowych i elementarnych wchodzących w skład kompetencji głównej, która może być przyjęta jako wspólna. Profil kompetencji jako zestaw kompetencji składowych i elementarnych jest wynikiem  analizy procesu pracy w firmie, stąd Mapcom daje możliwość doboru kompetencji ściśle z wymaganiami rynku pracy. Pan Kunc wyraził także nadzieję na możliwość wdrażania modelu Mapcom w polskich firmach. 
4. Dla uczestników konferencji został wydany uroczysty obiad w hotelu Dwór Oliwski.
5. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

6. Do tak uroczystej oprawy konferencji przyczyniły się następujące firmy - członkowie wspierający - sponsorzy TNOiK:

  • ANDREM Sp. z o.o. - ul. Janka Wiśniewskiego 13, Gdynia
  • Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne OPGK Sp. z o.o. - ul. Pniewskiego 3, Gdańsk
  • Centrum Techniki Okrętowej S.A. - ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk
  • Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. - ul. Swojska 9, Gdańsk
  • ENERGA S.A. - ul. Reja 29, Gdańsk
  • Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych EL-MARK - ul. Tatarczana 3, Wejherowo
  • TELKOM-TELMOR - ul. Mickiewicza 5, Gdańsk
7. Obsługę konferencji wspierali wolontariusze w ramach projektu „Gdańscy akcjonariusze - konsekwentnie do celu”