SKILLSUP Drukuj

Opis projektu Leonardo da Vinci „SkillSup”

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku uczestniczy w realizacji projektu Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji pn. Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers SkillSup (System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach) nr 2010-1-PL1-LEO05-11472 w latach 2011-2012. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie e-pakietu edukacyjnego dla monterów suchej zabudowy wnętrz wraz z elastycznymi mechanizmami walidacji i transferu efektów uczenia się. Projekt ukierunkowany jest na aktywizację edukacyjną osób zamierzających zdobyć kompetencje zawodowe w zakresie montażu wyrobów z płyt gipsowo-kartonowych.

Zadania projektu obejmują:

  • badania potrzeb szkoleniowych za pomocą programu komputerowego „System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników”,
  • opracowanie materiałów szkoleniowych w formie pakietów edukacyjnych dla modułu „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz”,
  • zastosowanie rozwiązań proceduralnych obejmujących walidację i certyfikację kompetencji dla „Montera suchej zabudowy” nawiązujących do rozwiązań ECVET.

Wykonawcami projektu są:

  1. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki), Radom, Polska - Lider projektu,
  2. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku, Polska,
  3. Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia, Triest, Włochy,
  4. Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Romania,
  5. Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa, Polska.

Rezultatem projektu będzie e-pakiet edukacyjny dostosowany do wymagań środowiska informatycznego (technologii e-learning) i do różnych form szkoleniowych, szczególnie w trybie pozaformalnym i nieformalnym. Będzie ponadto przetestowane jego funkcjonowanie dla wybranych działalności (kompetencji zawodowych) wśród pracowników wykonujących montaż wyrobów gipsowych, stosujących nowe systemy i produkty gipsowe oraz wśród pracowników preferujących samokształcenie. Pilotażowe wdrożenie e-pakietu będzie miało na celu ocenę przydatności i efektywności materiałów szkoleniowych w procesie pracy oraz sprawdzenie poziomu kompetencji zgodnie z przyjętą formułą walidacji kompetencji. Platforma e-learningowa posłuży do testowania grup szkoleniowych z Polski, Rumunii i Włoch. Do rezultatów miękkich można zaliczyć upowszechnienie innowacyjnych metod doskonalenia zawodowego w środowisku pracowników-monterów suchej zabudowy wnętrz oraz wśród placówek edukacyjnych branży budowlanej.

Strona internetowa projektu: www.skillsup.eu