EQUAL Drukuj


Modelowy system przystosowania przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce
PL-106

TEMAT F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.

Cel strategiczny: Stworzenie modelowego systemu wsparcia przedsiębiorstw i pracowników firm (zwłaszcza sektora MSP) w tworzeniu samoorganizującego się procesu uczenia się poprzez wprowadzenie systemu analizy potrzeb szkoleniowych w firmach, stworzenie systemu oceny i uznawania kwalifikacji zdobytych w drodze szkoleń nieformalnych w firmach z sektora znajdującego się w fazie restrukturyzacji w celu adaptacji polskich przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce

Partnerstwo: TNOiK, FZZ, F NSZZ PL, ZRP

Schemat partnerstwa:
Układ liniowy - Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju realizuje trzy cele pośrednie dla realizacji celu strategicznego. Każdy z tworzonych systemów uzupełnia poprzedni tworząc modelowy system nowoczesnego zarządzania w firmie:
1. Stworzenie systemu analizy potrzeb szkoleniowych w MSP składającego się z trzech filarów:
- analiza potrzeb szkoleniowych w firmie budująca wzrost zaufania między pracownikami a pracodawcą;
- tworzenie koncepcji szkoleń "szytych na miarę potrzeb firmy i pracowników";
- kontrola przeniesienia zdobytej wiedzy na stanowiska pracy.
2. Stworzenie systemu oceny kwalifikacji zdobytych w drodze szkoleń nieformalnych w firmie.
3. Stworzenie systemu wykorzystywania starszych doświadczonych pracowników do przekazywania swoich doświadczeń oraz umiejętności w ramach powstałego systemu analizy potrzeb szkoleniowych dla samoorganizującego się procesu uczenia się przez indywidualnych pracowników w firmie (umiejętność budowy własnego projektu dla samoedukacji).

  • schemat partnerstwa: schemat projektu PL-106 

  • opis rezultatu: opis rezultatu Equal 

  • strona internetowa partnerstwa: http://www.nowoczesnekadry-equal.zrp.pl

  • strona internetowa partnerstwa ponadnarodowego: http://www.microcosmi.org
  •