Działalność TNOiK PDF Drukuj Email


          Obecnie TNOiK jest apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich.

Działalność naukowa

          Inicjowanie i opiniowanie programów tej działalności należy do Głównej Rady Naukowej oraz rad naukowych oddziałów. TNOiK jest organizatorem i uczestnikiem konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów i prac naukowo - badawczych. Organizuje Konkurs Nagród Naukowych TNOiK im. prof. Karola Adamieckiego na najlepsze prace teoretyczne i wdrożenia z dziedziny organizacji i zarządzania. Za wybitny dorobek naukowy i wkład w rozwój nauk o organizacji i zarządzaniu nadaje najwyższe honorowe odznaczenie Towarzystwa - Medal im. Karola Adamieckiego.

Działalność edukacyjna

          TNOiK organizuje kursy, seminaria, warsztaty oraz konferencje: regionalne, ogólnokrajowe i międzynarodowe. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą wykładowców i trenerów: pracowników naukowych, konsultantów i wybitnych praktyków. Wśród firm korzystających z usług Towarzystwa są m. in. HEROS SA, Huta Częstochowa, ASC Chrysler Co. Ltd, Zespół Elektrociepłowni SA w Łodzi oraz Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA w Gliwicach. W rankingach Warsaw Business Journal w kategorii firm szkoleniowych TNOiK zajmuje czołowe pozycje. Towarzystwo jest także założycielem Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej.

Działalność doradcza

          Poszczególne oddzialy TNOiK zajmują się doradztwem związanym z usprawnianiem struktur i procesów organizacyjnych, analizą ekonomiczną, finansową, organizacyjną i marketingową, a także opracowywaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych, restrukturyzacji, wyceną majątkową oraz wykonywaniem specjalnych zleceń. Wśród firm korzystających z naszych usług są m.in. Huta im. T. Sendzimira SA, Huta Częstochowa, Chemobudowa - Kraków SA.

Działalność wydawnicza

          Każdego roku TNOiK wydaje kilkadziesiąt pozycji książkowych, a także broszury, skrypty i materiały konferencyjne o łącznym nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy. Wydawnictwa dotyczą m.in. organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, podatków, prawa polskiego i Unii Europejskiej. Wśród znaczących pozycji znajdują się: Orzecznictwo Strasburskie - zbiór orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1990-1997, Holding, Consulting, Konsorcjum. Od 1926 roku TNOiK jest wydawcą miesięcznika Przegląd Organizacji.

Współpraca z zagranicą

          Od wielu lat TNOiK jest aktywnym członkiem Światowej Rady Zarządzania (CIOS), Europejskiej Rady Zarządzania (CECIOS) i EFMD. Współpracuje m.in. z The Institute of Management Foundation (Wielka Brytania) i RKW (Niemcy) oraz z organizacjami z krajów Europy Środkowo - Wschodniej, takimi jak MteSZ (Węgry), Baltic Management Foundation (Litwa), Society for Strategic Management, Innovations and Enterpreneurship (Czechy). Jednocześnie oddzialy TNOiK aktywnie współpracują z regionalnymi organizacjami, głównie niemieckimi. Ponadto TNOiK uczestniczy w dostosowawczych i pomocowych programach Unii Europejskiej: Phare, Tacis, Leonardo da Vinci.